Privatumo politika

1 BENDRA INFORMACIJA

1.1 UAB IZABELITA privatumo politika parengta pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) nuostatas.
1.2 Privatumo politikos tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo principus, naudojantis teikiamomis paslaugomis, taip pat apibrėžti Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir UAB IZABELITOS kaip duomenų valdytojo pareigas.
1.3 „Duomenų subjektai“ gali apimti UAB IZABELITOS darbuotojus, tiekėjus, verslo kontaktus, renginių dalyvius, klientus ir kitus asmenis, su kuriais UAB IZABELITA turi ryšių arba gali prireikti susisiekti.
1.4 Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama.

2 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2 UAB IZABELITA gali rinkti šias asmens duomenų kategorijas tiek, kiek reikia šioje Privatumo politikoje išdėstytiems tikslams pasiekti:
2.2.1 identifikavimo duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, nuotraukos, IP adresas, slapukai;
2.2.2 kontaktiniai duomenys, tokie kaip el. pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas;
2.2.3 asmeninė informacija, tokia kaip amžius, gimimo data, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė;
2.2.4 finansiniai duomenys, tokie kaip banko sąskaitos duomenys;
2.2.5 išsilavinimo ir profesijos duomenys, pavyzdžiui, universitetas, specializacija, funkcija, ankstesni darbdaviai.
2.3 Daugeliu atvejų UAB IZABELITA renka asmens duomenis tiesiogiai iš duomenų subjektų, tačiau kartais gali gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui iš duomenų subjekto).

3 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

3.1 UAB IZABELITA renka asmeninę informaciją, kuri pateikiama pačio pirkėjo, perkant prekes www.izabelita.lt interneto svetainėje:
3.1.1 Vardas, pavardė;
3.1.2 Telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
3.1.3 Prekių pristatymo adresas;
3.1.4 Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos numerį);
3.1.5 IP adresas;
3.1.6 Lytis;
3.1.7 Pirkimo istorija;
3.1.8 Pristatymo adresas.
3.2 Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimo tikslais, tvarkomi šie pirkėjų duomenys:
3.2.1 Vardas, pavardė;
3.2.2 Telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
3.2.3 Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
3.3 UAB IZABELITA, siekiant, kad interneto svetaine būtų kuo paprasčiau ir patogiau naudotis, teisėto intereso pagrindu, renka ir analizuoja šiuos duomenis:
3.3.1 Pirkimų istorija;
3.3.2 Naršymo istorija;
3.3.3 Mokėjimų istorija;
3.3.4 Įsigytų prekių apžvalgos;
3.3.5 Apklausų metu pateikti atsakymai;
3.3.6 Bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą ir telefoninius pokalbius.

4 ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

UAB IZABELITA asmens duomenis saugos ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

5 DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1 Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi UAB IZABELITA veikloje, turi šias teises:
5.1.1 žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
5.1.2 susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
5.1.3 reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis. Šiuo tikslu galima kreiptis elektroniniu paštu info@izabelita.lt ;
5.1.4 savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
5.1.5 reikalauti, UAB IZABELITA apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
5.1.6 teisę į duomenų perkėlimą.

6 ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1 Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
6.2 Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.